هیئت مدیره و مدیران گروه های صنفی و کارگروه های تخصصیاعضای هیئت مدیره:

رئیس هیئت مدیره: دکتر سعیدرضا زارع - 09155596339

نائب رئیس هیئت مدیره: مهندس کامران مددیان - 09153137242

عضو هیئت مدیره و خزانه دار: مهندس حسین خانجانی - 09155037865

علی البدل هیئت مدیره: مهندس احسان رنجبر - 09151673731

دبیر انجمن: آقای مهندس رفیع خوشنویس - 09122369378

بازرس اصلی: مهندس سید مجتبی عزیری - 09153116504

بازرس علی البدل: مهندس مرتضی برکتان - 09111458630مدیران گروه های صنفی:

مدیر گروه صنفی بلوک سبک فوم بتن: مهندس کامران مددیان - 09153137242

مدیر گروه صنفی کف ریزی با فوم بتن: مهندس علی اصغر ملک زاده - 09122823819

مدیر گروه صنفی گاز بتن غیر اتوکلاوی NAAC: مهندس حسین خانجانی - 09155037865

مدیر گروه صنفی گاز بتن اتوکلاوی AAC: مهندس سجاد نظری شیرکوهی - 09127727445مدیران کارگروه های تخصصی:

مدیر کارگروه ممیزی و کنترل کیفیت: . . .

مدیر کارگروه آموزش و اطلاع رسانی: مهندس آریا - 09155213203

مدیر کارگروه تحقیق و توسعه: . . .

مدیر کارگروه تدوین الزامات فنی: دکتر سعیدرضا زارع - 09158034807مدیر مسئولان دفاتر استانی انجمن در سراسر کشور:

استان خراسان: دکتر سعید رضا زارع - 09155596339